YogeshMalik: Dear Santa… http://t.co/dEWOr33P @Gartner_inc

YogeshMalik: Dear Santa... http://t.co/dEWOr33P @Gartner_inc